تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید
سرطان خون ماحصل استعمال تنباکوی طعم دار

سرطان خون ماحصل استعمال تنباکوی طعم دار

در بررسی های انجام شده بر روی 20 نمونه ترکیبات تنباکوی معطر در بازار ایران در سال 94 مقادیر بسیاری مواد سمی و سرطانزای قطعی از جمله ترکیبات بنزن شناسایی شده که مواجهه با بنزن طی سه تا 15 سال باعث بروز سرطان به خصوص سرطان خون می شود.

گعده ائل

گزارش و تحلیل

گفتگو

طنز

آخرین اخبار گوناگون