تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

جماعت خواب، اجتماع خواب زده؛

جناب لیست امید تکلیف ما را با فرج قلیزاده روشن کنید!

سخنم با اعضای لیست امید شورای شهر تبریز است که دقیقا کجا هستید؟اگر ادعاهای فرج قلیزاده حقیقت است، که چرا به پیروی از خط و ربط حزبی و جناحی پشتش نمی ایستید و ساکت هستید؟و اگر هم که فرج قلیزاده دروغ می گوید که باز سکوت تان غیرحرفه ای و ناشیانه و دور از سلوک تشکیلاتی است.

جناب لیست امید تکلیف ما را با  فرج قلیزاده روشن کنید!

 ائل / فرهاد باغشمال
 
پنجشنبه گذشته فرج قلیزاده  عضو لیست امید شورای شهر تبریز   طی نشست مطبوعاتی از فساد سازمان یافته در شهرداری خبر داد.

 نیتم از این چند سطر نوشته، نقد و مدح و یا ذم فرج قلیزاده برای هیاهوی یک ساله اش نیست، بلکه سخنم با اعضای لیست امید شورای شهر تبریز است که دقیقا کجا هستید؟

اگر ادعاهای فرج قلیزاده حقیقت است، که چرا به پیروی از خط و ربط حزبی و جناحی پشتش نمی ایستید و ساکت هستید؟حداقل با آن همه افاده و ژست روشنفکری و افاضات اصلاح طلبی که شب انتخابات از لزوم وجود "احزاب مستقل و مقتدر" و "نظرات مشعشع پوپر" والخ صحبت می کنید یک بیانیه خشک و خالی بدهید و حمایت کنید از هم لیستی تان.

و اگر هم که فرج قلیزاده دروغ می گوید که باز سکوت تان غیرحرفه ای و ناشیانه و دور از سلوک تشکیلاتی است و ادله آورده و بیانیه صادر کنید و بگویید که: فرج قلیزاده متوهم شده و شهر در امن و امان است.

گویا امیدِ لیست امید، در حد 48 ساعت دوره انتخابات بود و بعد از آن، بیراه نیست اگر نام اسامی مزبور را لیست انفعال و یاس و تشتت بگذاریم.

حسن اسوتچی عضو شورای چهارم به عملکرد مدیریتی شهر معترض بود و چون به هیچ حزب و جناحی منتسب نبود، لذا توقع عکس العمل این چنینی هم در مقابل رفتار او از سوی سایر اعضای شورای شهر نداشتیم.

 چرا تکلیف شما هفت نفر مشخص نیست؟! یا به یاس فلسفی از نوع شخصیت کارتونی گلام (همکار گالیور) دچار شده اید و می دانید که کارتان تمام است! و دست هایتان را بالا برده و تسلیم شده اید و یا به عافیت طلبی و ذبح حقیقت در مقابل مصلحت دچار شده اید، و یا بسان جماعت خواب زده سریال هزاردستان مرحوم علی حاتمی در خواب خرگوشی تشریف دارید، که به نظرم این احتمال آخری محتمل تر است...

جماعت خواب، اجتماع خواب زده، جامعه چرت...

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/JFmkJM
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***