تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

مدرسه و بازار!

سیطره روابط بازاری بر مناسبات تعلیم و تربیت

آنچه در نظام تعلیم و تربیت کشور در حال تکوین است، فراتر از یک عملیات حسابداری (ردوبدل شدن پول) است.مسئلۀ اصلی، سیطره روابط بازاری بر مناسبات تعلیم و تربیت است.

سیطره روابط بازاری بر مناسبات تعلیم و تربیت

ائل / روح الله رشیدی

پولی شدن مدارس، تعبیرِ خفیف و تعدیل‌شده‌ای است در نسبت با اصل فاجعه.

آنچه در نظام تعلیم و تربیت کشور در حال تکوین است، فراتر از یک عملیات حسابداری (ردوبدل شدن پول) است.

مسئلۀ اصلی، سیطره روابط بازاری بر مناسبات تعلیم و تربیت است. عامۀ مردم به‌خوبی این آفت را می‌فهمند و نسبت به پیامدهای آن نگران‌اند.

آن‌چنان نگران که همۀ مسائل فرهنگی و آموزشی را تحت‌الشعاع این روابط می‌دانند. 

نهادینه شدن روابط بازاری در نظام تعلیم و تربیت، یعنی زایل شدن روحِ تعلیم و تربیت؛ انسان شدن و شدنِ انسانی!

نظرسنجی برنامۀ اخیر مطالبه، هشداری چندباره و چندکاره است به سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان تعلیم و تربیت. و ای کاش، این سلسلۀ پرتعداد، به اندازۀ مردم می‌اندیشیدند!

Image title


با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/aKLDfg
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***