تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

مائوریس کوکلی، استاد دانشگاه ایرلند

هلوکاستی دیگر در نوار غزه/تشکیل اسرائیل یک اشتباه هولناک بود

حتی در آمریکا هم به خصوص بین بسیاری از جوانان یهودی این طرز تفکر در حال رشد کردن است که اسرائیل یک کشور نیست و نباید خود را به آن وابسته بدانند.

هلوکاستی دیگر در نوار غزه/تشکیل اسرائیل یک اشتباه هولناک بود

به گزارش ائل پرس به نقل از مشرق ؛ بارها شنیده‌ایم که آرمان فلسطین تنها متعلق به ایرانی‌ها و حتی مسلمانان جهان نیست، بلکه تمام آزادی‌خواهان دنیا اگر از تعلقات و وابستگی‌های سیاسی بری باشند و بتوانند با عقل و وجدان به این مسئله نگاه کنند، بی‌شک جانب مردم مظلوم فلسطین را می‌گیرند. با این حال، شاید تصور این دشوار باشد که قشری خاص در یک کشور غربی که مسلماً تحت نفوذ نظام سلطه قرار دارد گرد هم جمع شوند و حداقل در یک اقدام نمادین رژیم صهیونیستی را تحریم کنند.

Image title

چند ماه پیش قریب به 140 نفر از اساتید برجسته دانشگاه‌های ایرلند دو عریضه رابرای تحریم آکادمیک اسرائیل امضا کردند. دلیل این تحریم‌ها همکاری مؤسسات ودانشگاه‌های اسرائیلی با اقدامات رژیم صهیونیستی در زیر پا گذاشتن حقوق بشر و حقوقدموکراتیک فلسطینی‌ها بود. "مائوریس کوکلی" استاد سیاست و اقتصاد سیاسیبین‌الملل در دانشکده خبرنگاری دانشگاه "گریفیث" دوبلین یکی از امضاکنندگان این تحریم‌نامه‌هاست.مشرق طی مصاحبه‌ای با این استاد دانشگاه ایرلند از دلایل و انگیزه امضای عریضه و تحریم اسرائیل پرسیده است. متن مصاحبه را در زیر می‌خوانید:

چند ماه قبل در خبرها شنیدیم که تعدادی از اعضای جامعه آکادمیکایرلند اسرائیل را تحریم کرده‌اند. لطفاً درباره این اقدام بیش‌تر برایمان توضیحدهید. این تحریم شامل چه چیزهایی می‌شود؟

ما از هرگونه همکاری با دانشگاه‌های اسرائیل و یاحضور در هر گونه برنامه مشترکی با این دانشگاه‌ها خودداری می‌کنیم.البته این تحریم علیه شخص اعضای جامعه آکادمیک اسرائیل نیست، اما ما در هیچ پروژه مشترک یا کنفرانس مشترکی در اسرائیل با دانشگاه‌هایاسرائیلی حضور پیدا نمی‌کنیم، تا زمانی که اشغال سرزمین‌های فلسطینی و محاصره نوارغزه پایان یابد.

ایرلند از جمله کشورهایی است که مخالفت زیادی بااسرائیل می‌کند. دلیل این مخالفت‌ها چیست؟

ایرلند خود از کشورهایی است که تجربه اشغال توسطدیگران را دارد، بنابراین ما درک می‌کنیم که اشغال یک کشور توسط کشوری دیگر واقعاًبه چه معناست. به همین خاطر دیدگاه ما با دیدگاه بسیاری دیگر از کشورهای اروپاییتفاوت دارد. بسیاری از مردماروپا از جمله کشورهایی که در هولوکاست دست داشتند، نظیر آلمان، حقشان است که بهخاطر آن‌چه علیه یهودیان انجام دادند احساس گناه کنند، اما این را نمی‌پذیرند کهمردم فلسطین مسئول آن چیزی نبودند که بر سر یهودیان آمد، بلکه این کار را آلمانی‌هاکردند. بنابراین حمایت از کاری که اسرائیل در حق فلسطینیان می‌کند خودموجب بدتر شدن آن جنایت اولیه می‌شود. از آن‌جایی که ایرلند تجربه اشغال کشوریدیگر را ندارد، دنیا را از دیدگاه متفاوتی نسبت به اشغال‌گران می‌بیند.

Image title


چه چیزی باعث شد تا شما شخصاً به گروهی بپیوندیدکه اسرائیل را تحریم می‌کند؟

من سال‌هاست درباره آن‌چه در فلسطین اتفاق می‌افتدمطلب می‌خوانم. البته چون سیاست درس می‌دهم طبیعی است که درباره آن‌چه در دنیا می‌گذردمطالعات زیادی دارم. اما به نظر من هرکس حتی اندکی درباره مسائل دنیا مطالعه داشتهباشد، ممکن نیست از این موضوع بی‌خبر باشد. ممکن نیست از آن‌چه در غزه اتفاق می‌افتدبی‌خبر باشد. ممکن نیست از قطع آب غزه بی‌خبر باشد. میلیون‌ها نفر از خانه‌های خودبیرون رانده شده و مرتباً مورد بمباران و حمله قرار می‌گیرند. چگونه ممکن است کسیاز این اتفاقات بی‌خبر باشد؟

به نظر من این‌که کسی از این اتفاقات بی‌خبر باشدمثل این است که کسی بگوید از رفتار آلمان نازی با یهودیان بی‌خبر است، در حالی کهاگر این را بگویید اسرائیلی‌ها بسیار عصبانی می‌شوند. اما آن‌چه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد بسیار شبیه همان چیزی است که دربر سر "گتوی ورشو" آمد. این افراد هم کاملاً محاصره شده و از همه حقوقاساسی خود محروم شده‌اند. و دنیا باید این را بفهمد. مردم باید در این‌باره صدایخود را به گوش همه برسانند. تحریم ما بخشی از یک تحریم بزرگ‌تر علیه اسرائیل استتا به اسرائیل فشار بیاوریم تا مجبور شود مسئولیت آن‌چه را درباره فلسطینی‌هاانجام می‌دهد به عهده بگیرد.

شما به عنوان استادی که در دانشکده خبرنگاری درسمی‌دهید، فکر می‌کنید رسانه‌های جمعی تا چه اندازه و چگونه به اسرائیل کمک کرده‌اندتا بتواند دست به اقداماتی این چنین بزند؟ به نظر شما اگر حمایت رسانه‌ای پشت سراسرائیل نبود، آیا می‌توانست به این اقدامات ادامه دهد؟

باید این نکته را درک کنید که تقریباً همهاخباری که دست‌کم به کشورهای انگلیسی زبان می‌رسد از پایگاه‌های خبری آمریکایی می‌آید،اکثر آن‌چه نشان داده می‌شود، مستقیماً از سازمان‌های بزرگ خبری در آمریکا می‌آید.وقتی پای صحبت خبرنگاران مستقل مثلاً از ایرلند می‌نشینید، می‌توانید داستانرا بی‌طرفانه‌تر درک کنید، اما اخباری که از رسانه‌هایآمریکایی می‌آید بخشی از نظام قدرت آمریکاست. طبق این رویکرد هم اسرائیل به عنوانابزاری برای تسلط بر منطقه خاورمیانه، بسیار مهم است. و در نهایت هم همه‌اشبرای کنترل بر نفت است.

Image title

با توجه به این‌که رسانه‌های غربی و آمریکاییثروت و فناوری آن را دارند که اخبار مورد نظر خود را در دنیا منتشر کنند، به نظرشما مردم عادی چگونه می‌توانند صدای خود را به گوش دنیا برسانند و اتفاقات فلسطینو همه اتفاقات در نقاط مختلف دنیا را صادقانه روایت کنند؟

با توسعه رسانه‌های مستقل، با توسعهسازمان‌های خبری مستقل، در قالب شبکه‌های تلویزیونی مستقل و ابزارهای مشابه. اینتنها روشی است که می‌توان در پیش گرفت. واین اتفاق آغاز شده است، البته هنوز در مراحل اولیه است، اما آغاز شده است. اغلبرسانه‌های آمریکایی هستند که بر فضای رسانه‌ای دنیا مسلط هستند، به ویژه بر فضایرسانه‌های انگلیسی‌زبان و کشورهای انگلیسی‌زبان. و اغلب موضع روابط عمومی اسرائیلرا اتخاذ می‌کنند. این راه، ساده‌ترین راه انتشار اخبار است و رسانه‌های تنبلاین راه را انتخاب می‌کنند، اما به هر حال واقعیت در حال حاضر این است.

همه قدرت‌های بزرگ یک نقطه‌ضعف دارند که روی آن بسیار حساس هستند. مثلاً اسرائیلی‌ها بسیارحساس هستند که کسی درباره هولوکاست حرفی نزند. به نظر شما چرا این موضوع به یک نقطه‌ضعفبرای هم اسرائیل و هم غرب تبدیل شده است؟

بله به عقیده من هم هولوکاستبه یک تجارت تبدیل شده است. اما به نظر من هیچ‌کس نباید این ماجرا راانکار کند، بلکه باید گفت: بله این اتفاق افتاده است و بسیار هم اقدام نفرت‌انگیزیبوده، اما راه برخورد با یک جنایت، ارتکاب یک جنایتدیگر نیست. هولوکاست یک جنایت نفرت‌انگیز بود، اما توسط فلسطینیان صورت نگرفت، بهدست مردم عرب انجام نشد. مردم باید اینرا بفهمند.

اولاً تشکیل یک کشوریهودی یک اشتباه هولناک بود. اما حتی اگر هم می‌خواهید مشکل را به این روشحل کنید، دست‌کم باید حکومتی تشکیل دهید که بین همه افراد ساکن آن سرزمین عدالتبرقرار کند. دولتی که همه افراد را برابر هم بداند، چه یهودی، چه مسلمان، چهمسیحی، فرقی ندارد.

تشکیل اسرائیل یک اشتباه هولناک بود/تنها راه انتشار واقعیت‌های فلسطین تأسیس رسانه‌های مستقل است/صهیونیست‌ها در نوار غزه هولوکاست دیگری ساخته‌اند/جوانان یهودی، اسرائیل را کشور نمی‌دانند / عکس اضافه شود برای روز قدس

گفتید ایجاد اسرائیل یک اشتباه بود. چرا؟

چون تشکیل یک کشورتوسط یک اقلیت، به خودی خود یعنی محروم کردن بقیه جمعیت از حقوق سیاسی خود.اما به هر حال این اتفاق افتاد، به دست افراد چند نسل پیش. آن‌چه اروپایی‌هااکنون باید انجام دهند این است که اسرائیل را وادار کنند که بپذیرد فلسطینیان همحقوق برابر با آن‌ها دارند و باید عادلانه با آن‌ها برخورد کرد. و این‌که نمی‌توانید با محروم کردن یک ملت از عدالت، عدالت را در مورد یکملت دیگر پیاده کنید.

ایران از جمله کشورهایی است که رسماً موجودیتاسرائیل را به رسمیت نشناخته است و به این خاطر کشورهای غربی تحریم‌های بسیاری راعلیه ایران اعمال می‌کنند. به نظر شما آیا این سیاست ایران سیاست نادرستی است؟

نه، سیاست نادرستی نیست، اما به نظر من دلیل اصلیتحریم‌ها علیه ایران هم این سیاست تهران نیست. دلیلهمه تنش‌ها در خاورمیانه اتحاد بین آمریکا و حکومت عربستان سعودی است که حکومتی فوق‌العادهفاسد است. با این حال آمریکا از عربستان حمایت می‌کند، چرا که این کشور نفت زیادیدارد. بنابراین اتحادی بین اسرائیل و عربستان سعودی تشکیل داده‌اند تا منابع نفتدنیا را تحت کنترل بگیرند. اما ایران تهدیدی علیه این سیاست‌ها بود وانقلاب اسلامی می‌توانست انگیزه‌ای در مردم عربستان سعودی ایجاد کند مبنی بر این‌کهنیازی نیست همه چیز را خاندان سلطنتی اداره کند، بلکه می‌توان ثروت نفت را در بینهمه مردم تقسیم کرد. به همین خاطر هم آمریکا ایران را دشمن بزرگ خود می‌داند.

اگر می‌خواهید شاهد صلح و عدالت درخاورمیانه باشید مردم منطقه باید خودشان کشورهایشان را اداره کنند و از خاندانسلطنتی عربستان سعودی و اسرائیل حمایت نکنند.

تشکیل اسرائیل یک اشتباه هولناک بود/تنها راه انتشار واقعیت‌های فلسطین تأسیس رسانه‌های مستقل است/صهیونیست‌ها در نوار غزه هولوکاست دیگری ساخته‌اند/جوانان یهودی، اسرائیل را کشور نمی‌دانند / عکس اضافه شود برای روز قدس

اسرائیلی‌ها درباره قدرت و نفوذشان در دنیا بسیارمغرور هستند و درباره آن زیاد مانور می‌دهند. این نفوذ تا چه اندازه در کشورهایاروپایی و آمریکا واقعیت دارد و ساختار آن چگونه است؟

درون آمریکا این نفوذ واقعی است و بیش‌تردر رسانه‌های جمعی طرفدار اسرائیل بروز می‌کند. اما در اروپا ساختار پیچیده‌تریدارد. این نفوذ در کشوری مثل آلمان فوق‌العاده زیاد است. آلمانی‌ها تحت تأثیر احساس گناهی هستند که ازهولوکاست دارند. این احساس گناه را هم با حمایت از اسرائیل برطرف می‌کنند. اماهمان‌طور که گفتم یک جنایت را نمی‌توان با ارتکاب یک جنایت دیگر پاک کرد. این راهبرخورد با جنایت‌های دهه 1940 نیست. با این حال در آلمان هم ظاهراً این بیداریدر حال به وجود آمدن است که نباید از اسرائیل حمایت بی‌قید و شرط کرد.

در فرانسه و انگلیس موضوع فرق می‌کند.خواص این کشورها سابقه‌ای طولانی در استعمار دارند و به همین خاطر با اسرائیل وقدرت‌های استعماری دیگر احساس نزدیکی می‌کنند. البتهدر این کشورها هم بیداری در حال شکل گرفتن است. اما هنوز هم اکثر خواص این کشورهااسرائیل را متحد خود می‌دانند. موضوع به هر حال موضوع قدرت است. اما حتی درآمریکا هم به خصوص بین بسیاری از جوانان یهودی این طرز تفکر در حال رشد کردن است کهاسرائیل یک کشور نیست و نباید خود را به آن وابسته بدانند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***