تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

به بهانه روز جهانی مستضعفین؛

از معیارهای سیاست خارجی در قانون اساسی تا دیدن دم کدخدا در دولت روحانی

قانون اساسی والاترین نمود میثاق ملی و آرمانهای یک ملت انقلابی است. قانون اساسی جموری اسلامی نه تنها تقسیم ملتهای دنیا به ابرقدرت و تحت الحمایت را قبول ندارد بلکه به صراحت از تقسیم بندی مستکبرین و مستضعفین دم می زند و سیاست خارجی را تنها در راستای حمایت از مستضعفین و مبارزه با مستکبرین قبول دارد.

از معیارهای سیاست خارجی در قانون اساسی تا دیدن دم کدخدا در دولت روحانی

ائل پرس/ رامین نظامی خواه:

بر اساس آنچه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است؛ انقلاب اسلامی ایران حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود و قانون اساسی زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند به ویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

 قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم )مقدمه قانون اساسی هدف از حکومت را رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی می داند ( و الی لله المصیر ) ‏ تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله )‏ و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.

قانون اساسی فراهم ساختن زمینه چنین مشارکتی در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد را پیگیری می کند تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد.

آنچه در بندهای پیشین گفته شدتعریف مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی از تحقق حکومت مستضعفین درزمین است . (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین )‏اظهاری امیدواری اعضای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی- از طریق نگارش متن مقدمه قانون اساسی- و ملت ایران -از طریق رای مثبت به این قانون اساسی- به این که" این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد." نشانه ای متقن از دیدگاه متفاوت ملت ایران نسبت به تقسیم بندی ملت های جهان است.

در حالی که دو قطب شرق و غرب همواره جهان را به پیشرفته و عقب مانده یا به عبارتی دیگر ابرقدرت و تحت الحمایت تقسیم کرده و سعی کرده اند روح استکبار و استعمار و استثمار نهفته پشت این تفاوت را پنهان کنند؛ اسلام ناب محمدی تجلی یافته در مفاهیم انقلاب اسلامی ملت ایران این تقسیم بندی را به مستضعف و مستکبر بازگرداند تا نشان دهد هیچ ملتی ذاتا عقب مانده نیست و این چپاولگری مستکبرین است که عده ای را به استضعاف کشانده است.

نه تنها انقلاب اسلامی ملت ایران این گفتمان را در کشور خود پی گرفت و آرمانهای خود را بر اساس عدالت الهی بنا نهاد؛ زمینه را برای ترویج این گفتمان الهی در جهان ایجاد کرد.بر اساس همین منطق، قانون اساسی شکل دهی روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران را حول محور حمایت از مستضعفین جهان و مقابله با استکبار سازمان یافته جهانی مطالبه می کند.

تنها بر اساس این منطق برگرفته از آموزه های قرآن است که می توان روح منفعت جویی صرف و تلاش برای استثمارجویی حداکثری و به هر قیمت، دیپلماسی به تعریف مستکبرین را پس زد.بدین ترتیب است که برخی جهت گیری ها و اعلام مواضع از سوی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی تشکیل یافته بر اساس قانون اساسی با ویژگی های فوق الذکر، ناصواب و حتی متناقض با روح آرمانهای ملت ایران جلوه می کند.

دادن شعارهایی از جنس نه غزه، نه لبنان، طرح استفهام های انکاری در خصوص صحیح بودن همکاری جمهوری اسلامی ایران و گروه های معتقد به مبارزه با زیاده خواهی های استکبار جهانی به عاملیت اسرائیل و تلاش های پنهان و آشکار برای کاستن از روابط با کشورها و ملتهای مستضعف جهان به بهای کاستن از مشکلات فی مابین با کشورهای بلوک استکبار جهانی نمونه هایی از این اقدامات متناقض با روح قانون اساسی است.

امروز که علی رغم فراز و فرودهای مختلف جهت گیری های سیاست خارجی کشورمان طی 35 سال گذشته اثرگذاری روشنی در جهان ایجاد شده است و از سویی دیگر بخش اعظمی از انرژی دولت یازدهم به مسائل سیاست خارجی مصروف می گردد؛ جای آن دارد به جای زمینه سازی در جهت آشتی با مستکبران- که خط قرمز قانون اساسی و مردم ایران است- در جهت تقویت جهتگیری حمایت از مستضعفین عالم- البته به شکل معقولانه و بدور از هیجانات- حرکت شود.

حال روشن است که سیاست آشتی با آمریکا به عنوان کدخدای نظم نوین تناقضی آشکار با قانون اساسی به عنوان میثاق نامه ملی دارد.به امید این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***